Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comical /'kɒmikl/  

  • Tính từ
    buồn cười
    ông ta đội chiếc mũ nhỏ xíu trông rất buồn cười

    * Các từ tương tự:
    comicality, comically