Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comicality /kɔmi'kæliti/  

  • Danh từ
    tính hài hước, tính khôi hài
    trò khôi hài