Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comically /'kɒmikli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn cười