Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facetious /fə'si:∫əs/  

 • Tính từ
  (thường nghĩa xấu)
  [hay] pha trò, [hay] bông lơn
  a facetious young man
  một chàng trai hay pha trò

  * Các từ tương tự:
  facetiously, facetiousness