Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn cười
  a droll story
  một câu chuyện buồn cười
  so he thinks I'm going to apologizeHow very droll!
  thế là nó tưởng tôi sẽ xin lỗi? thật là buồn cười!

  * Các từ tương tự:
  drollery, drollness