Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsensical /nɒn'sensikl/  

 • Tính từ
  vô nghĩa; vô lý
  a nonsensical sentence
  một câu vô nghĩa
  a nonsensical suggestion
  một gợi ý vô lý

  * Các từ tương tự:
  nonsensicality, nonsensically, nonsensicalness