Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ & phó từ
  (vị ngữ)
  nghiêng, lệch
  the picture is hanging askew
  bức tranh treo lệch

  * Các từ tương tự:
  askewness