Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

screwball /'skru:bɔ:l/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    người kỳ cục; người điên rồ