Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsensicalness /nɔn'sensikəlnis/  

  • Danh từ
    tính chất vô lý, tính chất bậy bạ ((như) nonsensicality)