Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meaningless /'mi:niŋləs/  

  • Tính từ
    vô nghĩa

    * Các từ tương tự:
    meaninglessly