Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô nghĩa; không mục đích
  it is pointless to have a car if you cannot drive it!
  có xe mà không lái được thì thật là vô nghĩa!

  * Các từ tương tự:
  pointlessly, pointlessness