Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacuous /'vækjʊəs/  

 • Tính từ
  trống rỗng; ngớ ngẩn
  a vacuous laugh
  cái cười ngớ ngẩn

  * Các từ tương tự:
  vacuously, vacuousness