Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purposeless /'pɜ:pəslis/  

 • Tính từ
  không có mục đích
  a purposeless existence
  cuộc sống không có mục đích

  * Các từ tương tự:
  purposelessly, purposelessness