Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsequential /in'kɒnsikwənʃl/  

  • Tính từ
    nhỏ nhặt, không quan trọng

    * Các từ tương tự:
    inconsequentiality, inconsequentially