Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsiderable /,iŋkən'sidrəbl/  

  • Tính từ
    không đáng kể

    * Các từ tương tự:
    inconsiderableness