Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inappreciable /inə'pri:ʃəbl/  

  • Tính từ
    không đáng kể
    an inappreciable difference
    sự khác biệt không đáng kể
    không đánh giá được