Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightweight /'laitweit/  

 • Tính từ
  (thể thao)
  [thuộc] hạng cân nhẹ (quyền Anh)
  Tính từ
  (thể thao)
  [thuộc] hạng cân nhẹ