Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negligible /'neglidʒəbl/  

 • Tính từ
  không đáng kể
  a negligible amount
  một lượng không đáng kể
  a negligible error
  một sai lầm không đáng kể
  losses in trade this year were negligible
  thua lỗ trong buôn bán năm nay không đáng kể