Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vặt, vặt vãnh
  don't waste time on niggling details
  đừng có phí thì giờ vào những chi tiết vặt vãnh
  làm bực mình một cách dai dẳng
  niggling criticism
  lời phê bình làm bực mình một cách dai dẳng