Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm bực mình
  how annoying, I've left my wallet at home!
  !Có bực mình không chứ? Tôi quên ví ở nhà rồi!

  * Các từ tương tự:
  annoyingly