Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường dùng với it):
  làm phiền lòng, làm khó chịu
  thấy tiền bạc bị hoang phí tôi thật thấy khó chịu

  * Các từ tương tự:
  irksome, irksomely, irksomeness