Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật)
  cây tầm ma
  grasp the nettle
  xem grasp
  Động từ
  làm phát cáu
  các nhận xét của tôi rõ ràng đã làm anh ta phát cáu

  * Các từ tương tự:
  nettle-fish, nettle-rash, nettlesome