Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nettle-rash /'netlræ∫/  

  • Danh từ
    (y học) chứng mày đay