Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hương, nhang; khói hương, khói nhang
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm nổi giận, làm tức điên lên
  anh ta tức điên lên về cách họ đã đối xử với anh

  * Các từ tương tự:
  incense-burner