Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bình thắp hương; lư hương