Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm phát cáu
    kích thích, làm rát (da…); làm cay (mắt…)

    * Các từ tương tự:
    irritated