Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tức tối; cáu
    (y học) bị kích thích; tấy lên, rát (da...)