Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm giận điên lên, làm điên tiết

    * Các từ tương tự:
    enraged, enragement