Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng tích tắc (của đồng hồ)
  (khẩu ngữ) chút, lát, giây lát
  just wait a tick
  đợi một chút
  (Mỹ check) dấu kiểm (khi điểm từng mục trong một danh sách)
  mark with a tick
  đánh dấu kiểm (đã kiểm rồi)
  Động từ
  kêu tích tắc (đồng hồ)
  tick something [off]
  đánh dấu kiểm
  tick [offthe names of those present
  đánh dấu kiểm tên các người có mặt
  what makes somebody tick
  (khẩu ngữ) cái khiến cho ai làm như vậy
  tôi thực sự chưa hiểu được cái gì đã khiến cô ta làm như vậy
  tick away (by)
  trôi qua (thời gian)
  tick something away
  chỉ thời gian qua đi (đồng hồ)
  tick somebody off
  (khẩu ngữ) quở trách ai
  bị quở trách vì làm việc cẩu thả
  tick over
  chạy không, vẫn để nổ (máy ở xe ô tô)
  tôi dừng xe nhưng vẫn để nổ máy
  tiếp tục như thường lệ(công việc…)
  hãy cố tiếp tục công việc như thường lệ khi tôi đi vắng
  Danh từ
  (động vật) con ve cứng (hút máu chó, bò, cừu)
  (Anh, tiêng lóng) người đê tiện
  Danh từ
  vải may bọc (nệm, gối)
  Danh từ
  (khẩu ngữ) (cách viết khác ticking)
  sự mua chịu
  buy goods on tick
  mua chịu hàng hoá

  * Các từ tương tự:
  tick-tick, tick-tock, ticker, ticker-tape, ticket, ticket-collector, ticket-holder, ticket-office, ticket-punch