Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đường sắt) cái bấm vé; cái bấm lỗ