Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ticker-tape /'tikəteip/  

  • Danh từ
    băng giấy in (ở máy điện báo in chữ…)
    băng giấy [ném qua cửa sổ để] hoan nghênh