Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  tim
  his ticker is not very strong
  anh ấy yếu tim
  (cũ) đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  ticker-tape