Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    tiếng tích tắc (của đồng hồ)