Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nổi giận; nổi khùng
    hoá điên