Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] Ai-len
  the Irish Republic
  nước cộng hòa Ai-len
  Danh từ
  the Irish
  dân tộc Ai-len
  (cách viết khác Erse) tiếng Ai-len
  xem Erse

  * Các từ tương tự:
  irish bull, Irish coffee, Irish setter, Irish stew, irishism, irishize, irishman, Irishman, Irishwoman, irishry