Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Irish stew /,aiəri∫'stju:/  

  • món cừu hầm Ai-len