Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irishize /'aiəriʃaiz/  

  • Ngoại động từ
    Ai-len hoá