Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irishism /'aiəriʃizm/  

  • Danh từ
    phóng cách Ai-len