Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈaɪrɪʃˌwʊmən/ , pl -women /-ˌwɪmən/
    [count] :an Irish woman