Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Irish coffee /,aiəri∫'kɒfi/  

  • cà phê Ai-len (cà phê pha uýt-ki và có lớp kem ở mặt)