Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đặc tính hoặc tính chất Airơlân