Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Irish setter /,aiəri∫'setə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác redsetter)
    giống chó lông xù màu hung đỏ