Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Ai-len

    * Các từ tương tự:
    Irishman, Irishwoman