Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều taboos)
  sự (điều) kiêng kỵ
  Tính từ
  cấm kỵ, kiêng kỵ
  sex is no longer the taboo subject it used to be
  tình dục không còn là đề tài cấm kỵ như trước đây nữa

  * Các từ tương tự:
  taboo words