Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bất hợp pháp, trái luật

    * Các từ tương tự:
    illegalisation, illegalise, illegality, illegalization, illegalize, illegally