Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự làm cho bất hợp pháp, sự bất hợp pháp hoá