Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

actionable /'æk∫nəbl/  

  • Tính từ
    có thể kiện
    be careful what you sayyour remarks may be actionable
    hãy ăn nói thận trọng, những nhận xét của anh có thể bị người ta kiện đấy