Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illegalise /i'li:gəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm thành không hợp pháp