Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unauthorized /'ʌn'ɔ:θəraizd/  

  • Tính từ
    không được phép; trái phép
    không chính đáng; lạm dụng