Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unofficial /,ʌnə'fi∫l/  

 • Tính từ
  không chính thức
  an unofficial statement
  lời tuyên bố không chính thức
  unofficial news
  tin không chính thức

  * Các từ tương tự:
  unofficially